151560

ემბრიონის კრიოპრეზერვაცია

ინ ვიტრო განაყოფიერებისას შესაძლოა მივიღოთ რამოდენიმე ემბრიონი. თუმცა მათი უმეტესობის შეყვანა საშვილოსნოში არ ხდება. პაციენტის სურვილის შემთხვევაში , გამოუყენებელი ემბრიონები იყინე და ინახება. ამისათვის კი გამოიყენება სპეციალური ხსნარები და თხევადი აზოტი, რომლებშიც ემბრიონების შენახვა განუსაზღვრელი ვადით შეიძლება.